zaterdag, december 14, 2019
Bel voor een afspraak +31 (0) 13 535 38 53


Adres: Gondelstraat 8
5017 CK Tilburg
Telefoon: 013-5353853
Fax: 013-5352744
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer:18034009

Definities:
Opdrachtnemer: Van Gool V.O.F. gevestigd te Tilburg;
Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Van Gool V.O.F. al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Van Gool V.O.F. de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht rechtsbetrekking en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer
voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
1.5 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.
1.6 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal Opdrachtnemer een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
1.7 Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek bij Opdrachtnemer te verkrijgen.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
(a) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
(b) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
(c) hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.
2.3 Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot standgekomen. 2 Van Gool Administratie, Gondelstraat 8, 5017 CK Tilburg www.vangooladministratie.nl
2.4 Opdrachtnemer kan niet aan zijn opdrachtbevestiging worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de opdrachtbevestiging, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Benodigde informatie
3.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken,
welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig
heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt
in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht.
3.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3.3 Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te
verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een
correcte uitvoering van de opdracht van belang is of kan zijn.
3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3.5.Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
3.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
3.7 De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer niet langer bewaard
dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de opdracht, doch in geen geval langer
dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
(zeven jaar), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. Uitvoering van de opdracht
4.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
4.3 Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit dat Opdrachtnemer daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Opdrachtnemer de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
4.4 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
4.5 De door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zullen niet (mede) gericht zijn op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel van Opdrachtnemer aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer zulks onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij Opdrachtnemer gehouden is tot naleving van de voorschriften inzake fraudemelding die voortvloeien uit de voor de bij de uitvoering van de opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels. 4.6 Voor zover de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van
(belasting)advies, zal dat (belasting)advies gebaseerd zijn op de stand van de in Nederland
geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij Opdrachtnemer op het moment van het uitbrengen van het (belasting)advies. Bij het uitbrengen van het (belasting)advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoe
lde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Kosten en honorarium
5.1 De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting.
5.2 Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht.
5.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
5.4 Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
5.5 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5.6 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele
voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium.

6. Termijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;
6.1 Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
6.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
6.3 Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.5 Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
6.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

7. Reclame
7.1 Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
7.2 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de ondeugdelijke verrichtte werkzaamheden te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
7.3 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
7.4 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert,
is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de
betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten,
hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering
aan de opdracht te geven.
7.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 7.1 gestelde termijn heeft gereclameerd,
vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover
hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
7.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
8.6 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot een maximum van drie (3) maal het bedrag van het honorarium, dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf (12) maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht.
8.7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van haar verzekeraar komt.
8.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
8.9.Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
8.10 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
8.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

9. Beëindiging overeenkomst
9.1 Ieder van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 4 weken door opzegging te beëindigen, tegen het einde van een kalendermaand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
9.2 Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
9.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
9.4 Indien de overeenkomst door Opdrachtnemer wordt beëindigd, is hij in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de overeenkomst wordt gevorderd.

10. Opschortingsrecht
10.1 Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
10.2 Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

11. Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

12. Betaling en incassokosten
12.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
12.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens is de Opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten op schadevergoeding. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
12.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
12.4 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
12.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
12.6 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
12.7 Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

13. Zekerheid
13.1 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
13.2 Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan, behoudens indien en voor zover het kennelijk belang van Opdrachtgever zich daartegen verzet.

14. Elektronische communicatie
14.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
14.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
14.3 Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht.
14.4 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
14.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

15. Intellectuele eigendom
15.1Het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
15.2 Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
15.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 15.2 is Opdrachtgever bevoegd de in artikel 15.1 bedoelde producten aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:
(a) de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bestaand geschil over de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;
(b) de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en die als zodanig door Opdrachtnemer voldoende representatief wordt geacht;
(c) Opdrachtgever tevoren Opdrachtnemer informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

16. Overmacht
16.1 Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
16.2 In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2 De rechtbank in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.